Servisa noteikumi

Nododot preci remontā un parakstot servisa talonu, Klients un AS “Capital” vienojas par šādiem remonta izpildes noteikumiem: 

 • Nododot preci remontā, Klients precei klāt pievieno pirkuma dokumentu.
 • Lai paātrinātu remonta darba veikšanu, vēlams kopā ar izstrādājumu servisā iesniegt papildaprīkojumu (barošanas bloki, speciālie kabeļi u.c.).
 • Precēm, kurām Latvijā ir ražotāja autorizēts servisa centrs, AS “Capital” pats neveic garantijas remontu, bet nogādā bojāto preci autorizētajā servisa centrā.
 •  Bezmaksas garantijas remonts attiecas tikai uz iekārtu aparatūras daļu (ne uz programmatūru).
 •  Datorprogrammu bojājumu novēršana var tikt veikta, ja, nododot iekārtu remontā, ir iesniegti visi nepieciešamie instalāciju diski un licenču numuri. Šie darbi tiek veikti par maksu. Tas attiecas arī uz datorvīrusu “tīrīšanu” un to radīto seku likvidēšanu.
 • AS “Capital” Servisa centrs neatbild par iespējamo klienta datu zaudējumu remonta darbu veikšanas laikā.
 •  Tā kā AS “Capital” nav informācijas, kādas aplikācijas un programmas ir uzinstalētas uz bojātās ierīces un darbojas, vai var darboties tiešsaistē ar internetu, AS “Capital” nevar prognozēt, kur un kāda informācija bojātās ierīces ieslēgšanās brīdī tiks vai var tikt nodota trešām personām, attiecīgi AS “Capital” neuzņemas atbildību un negarantē datu un informācijas, kas glabājas bojātā ierīcē, drošību un saglabāšanu. AS “Capital” neievāc un citādi  neapstrādā datus, kas glabājas bojātā ierīcē. 
 • Privātuma politika attiecas uz Klienta personas datu, kas norādīti šajā Servisa aktā, apstrādi. Detalizētāku informāciju atradīsiet šeit
 • Nomainītai precei saglabājas iepriekšējais iekārtas garantijas laiks.

Ja garantijas remontā nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu vai tiek atcelta garantija (piem., precei izdarīts mehānisks bojājums), AS “Capital” Servisa centrs patur tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par veikto diagnostiku atbilstoši servisa darbu izcenojumam. Nododot preci remontā, pārliecinieties par problēmas apraksta atbilstību.

Ja garantijas remontā nodotām iekārtām nav veikta savlaicīga profilaktiskā apkope (pieputējuši dzesēšanas ventilatori, kukaiņi vai to radītie atkritumi u.c.), AS “Capital” Servisa centrs patur tiesības šo apkopi veikt un pieprasīt kompensāciju atbilstoši servisa darbu izcenojumam. 

Garantijas remontā drukas iekārtas tiek pieņemtas tikai ar ražotāja oriģinālajiem toneriem vai tintes kasetēm. Prece, kurai novērsts bojājums, tiek uzglabāta AS “Capital” Servisa centrā divus mēnešus pēc klienta informēšanas par darbu pabeigšanu. Līgumsods par nesavlaicīgu preces izņemšanu ir 2 EUR (bez PVN) par katru papildus glabāšanas darba dienu.

 • Remontā nodotā tehnika tiek izsniegta, uzrādot Servisa aktu. Servisa akta nozaudēšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar AS “Capital” Servisa centru: tālrunis 67517824.
 • Apmaksu par maksas pakalpojumiem atbilstoši servisa darbu izcenojumam var veikt skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, saņemot tehniku, vai veicot priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu.

Puses vienojas, ka visi strīdi, kas radušies starp Klientu un AS “Capital”, tiek šķirti Latvijas Pirmajā šķīrējtiesā, viena tiesneša sastāvā. 

 

Garantijas serviss 

Capital garantijas laikā nodrošina garantijas servisu visai Capital pārdotajai produkcijai. Preces, kuru remontam Capital serviss nav autorizēts, tiek nogādātas atbilstošā ražotāja autorizētā servisa centrā. Capital servisa centrs veic garantijas servisa darbus datoriem Capital NEO, Dell datortehnikai, Lenovo datortehnikai (Think sērijai), Apple, Beats datortehnikai un aksesuāriem.

Kvalitatīvu un ātru garantijas servisu nodrošina servisa pakalpojumu uzskaites un vadības sistēma un servisa inženieru darba profesionāla vadība. Regulāri notiek defektu analīze, defektīvās sastāvdaļas tiek apzinātas un aizvietotas. Servisa darbiem ir sagādātas komponentu rezerves. Garantijas servisa darbiem — visaugstākā prioritāte.

Iesniedzot preces garantijas servisam, ir nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments.

Nododot preci remontā un parakstot servisa talonu, klients un Capital vienojas par remonta izpildes noteikumiem.

 • Nododot preci garantijas remontam, klients Precei pievieno pārdevēja izsniegtu pirkumu apliecinošu dokumentu.
 • Lai paātrinātu remonta darbu veikšanu, vēlams kopā ar izstrādājumu servisā iesniegt papildaprīkojumu (barošanas bloki, speciālie kabeļi u. c.).
 • Precēm, kurām Latvijā ir ražotāja autorizēts servisa centrs, Capital pats neveic garantijas remontu, bet nogādā bojāto Preci autorizētajā servisa centrā.
 • Bezmaksas garantijas remonts attiecas tikai uz iekārtu aparatūras daļu (ne uz programmatūras bojājumiem).
 • Datorprogrammu bojājumi var tikt novērsti, ja, nododot iekārtu remontā, ir iesniegti visi nepieciešamie licenču numuri. Šie darbi tiek veikti par maksu. Tas attiecas arī uz datorvīrusu „tīrīšanu” un to radīto seku likvidēšanu.
 • Capital Servisa centrs neatbild par iespējamo klienta datu zaudējumu remonta darbu veikšanas laikā.
 • Nomainītajai precei saglabājas iepriekšējās iekārtas garantijas laiks.
 • Nododot preci remontā, klientam jāpārliecinās par problēmas apraksta atbilstību.

Ja garantijas remontam nodotajām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu vai tiek atcelta garantija (piemēram, precei izdarīts mehānisks bojājums), Capital Servisa centrs patur tiesības pieprasīt no klienta kompensāciju par veikto diagnostiku atbilstoši servisa darbu izcenojumam.

Ja preces lietošanas laikā tai ir radušās tehniska rakstura problēmas (ja patērētājs ir fiziska persona), preces servisa apkalpošana notiks saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Nododot preci servisā, tai jāpievieno pirkumu apliecinošs dokuments. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus — šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem.

Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar PTAL normām. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas!

Garantijas remonts netiek veikts šādos gadījumos: 

 • ja precei ir beidzies garantijas termiņš;
 • ja uz preces korpusa, savienošanas kabeļiem, konektoriem redzamas mehānisku bojājumu vai šķidrumu iekļūšanas pēdas;
 • ja prece tikusi lietota, neievērojot tās lietošanas noteikumus, ja apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi;
 • ja prece tikusi atvērta, labota vai tai veiktas izmaiņas ražotāja neautorizētā servisa centrā;
 • ja prece tikusi lietota ar „trešās firmas” komplektējošiem elementiem, drukas iekārtās lietotas uzpildītas tonera kasetes vai tintes galviņas un ja tas izraisījis iekārtas bojājumu vai piesārņojumu;
 • ja prece lietota, izmantojot neatbilstošus izejmateriālus, piemēram, lāzerdrukā izmantotas apdrukātas veidlapas ar apdrukas krāsas kušanas temperatūru zem 205 °C.

Garantijas remontā drukas iekārtas tiek pieņemtas tikai ar ražotāja oriģinālajiem toneriem vai tintes kasetēm. Prece, kurai novērsts bojājums, tiek uzglabāta Capital Servisa centrā divus mēnešus pēc klienta informēšanas par darbu pabeigšanu. Līgumsods par nesavlaicīgu preces izņemšanu ir 2 EUR (bez PVN) par katru papildu glabāšanas dienu (darbdienu). Ja klients neizņem saremontēto preci sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir informēts par darbu pabeigšanu, prece pāriet Capital īpašumā. 

Remontā nodotā tehnika tiek izsniegta, uzrādot Servisa talonu.

Atbilstoši servisa darbu izcenojumam par maksas pakalpojumiem var maksāt skaidrā naudā, saņemot tehniku, vai arī veikt priekšapmaksu ar bankas pārvedumu un uzrādīt maksājuma uzdevumu.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19.1. panta pirmo daļu AS “Capital” informē patērētājus par strīdu risinātāju: “Patērētāju strīdu risināšanas komisija”.