Distances līgums

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus.
 

Par distances līgumu

Pirms patērētājs ir uzņēmies distances līguma saistības vai piekritis piedāvājumam, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs skaidri un saprotami sniedz patērētājam šādu informāciju:

5.1. preces vai pakalpojuma galvenās īpašības tādā apjomā, kas ir piemērots izmantotajam informācijas nesējam un attiecīgajai precei vai pakalpojumam;

5.2. pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja identitāte, piemēram, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

5.3. pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese un, ja tādi saziņas līdzekļi ir, tālruņa, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese, lai patērētājs varētu ātri un efektīvi sazināties ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, un, ja attiecināms, tās personas identitāte un juridiskā adrese, kuras uzdevumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs darbojas;

5.4. pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja faktiskā adrese, ja tā atšķiras no juridiskās adreses un, ja attiecināms, tās personas, kuras uzdevumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs darbojas, faktiskā adrese, uz kuru patērētājs var adresēt sūdzību;

5.5. preces vai pakalpojuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas. Ja preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, norāda tās aprēķināšanas veidu;

5.6. piegādes, pasta izdevumi vai citi izdevumi, ja attiecināms. Ja izdevumus pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, norāda informāciju par to, ka ir iespējami šādi maksājumi;

5.7. uz nenoteiktu laiku noslēgtiem līgumiem vai abonēšanas līgumiem norāda maksu par vienu rēķina sagatavošanas laikposmu. Ja saskaņā ar minētajiem līgumiem maksā fiksētu summu, norāda kopējo mēneša maksu. Ja kopējo mēneša maksu pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, norāda tās aprēķināšanas veidu;

5.8. ja attiecināms, maksa par līguma noslēgšanai lietotā distances saziņas līdzekļa izmantošanu, ja tā netiek aprēķināta saskaņā ar pamata tarifu;

5.9. maksāšanas, preces piegādes vai pakalpojuma izpildes noteikumi, termiņš, līdz kuram pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs apņemas piegādāt preces vai pakalpojuma sniedzējs sniegt pakalpojumu, un sūdzību izskatīšanas kārtība, ja attiecināms;

5.10. atteikuma tiesību gadījumā – informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī šo noteikumu pielikuma B daļā iekļautā atteikuma veidlapa;

5.11. ja attiecināms, informācija par to, ka atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas, un, ja preci tās īpašību dēļ parasti nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, informācija par šo izmaksu apmēru;

5.12. ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu  18. punktu, informācija par to, ka patērētājs maksā pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam samērīgu maksu saskaņā ar šo noteikumu  23. punktu;

5.13. ja atteikuma tiesības nav paredzētas saskaņā ar šo noteikumu  22. punktu, informācija par to, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, vai informācija par apstākļiem, kādos patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja attiecināms;

5.14. atgādinājums par patērētāja likumīgajām tiesībām, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem;

5.15. informācija par garantiju, pēcpārdošanas palīdzību un pakalpojumiem, un to nosacījumiem, ja attiecināms;

5.16. informācija par izstrādāto labas prakses kodeksu saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu un veids, kā iegūt tā kopiju, ja attiecināms;

5.17. līguma termiņš, ja līgums noslēgts uz noteiktu laiku, vai līguma izbeigšanas nosacījumi, ja līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku vai arī tiek pagarināts automātiski, ja attiecināms;

5.18. līgumā noteiktais minimālais līguma termiņš, ja attiecināms;

5.19. informācija par pirmo iemaksu vai citām finanšu garantijām, kas jāmaksā vai jānodrošina patērētājam pēc pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma, kā arī to nosacījumi, ja attiecināms;

5.20. digitālā satura un tā izmantošanas īpašības (funkcionalitāte), tai skaitā tehniskās aizsardzības pasākumi, ja attiecināms;

5.21. ja attiecināms, būtiska informācija par digitālā satura savietojamību ar aparatūru un programmatūru, ja šī informācija pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ir zināma vai viņam pamatoti vajadzēja to zināt;

5.22. ja attiecināms, informācija par ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un atlīdzības iespējām un veidu, kā tām piekļūt.

6. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs preci vai pakalpojumu pārdod izsolē, kurā patērētājs piedalās vai viņam ir iespēja piedalīties personīgi (atklāta izsole), šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā norādīto informāciju var aizstāt ar līdzvērtīgu informāciju par izsolītāju.

7. Šo noteikumu 5.10., 5.11. un 5.12. apakšpunktā norādīto informāciju pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sniegt atbilstoši šo noteikumu pielikuma A daļā iekļautajiem norādījumiem par atteikuma tiesībām. Informācija uzskatāma par sniegtu, ja atteikuma veidlapa ir pareizi aizpildīta.

8. Šo noteikumu 5. punktā  minētā informācija ir līguma neatņemama sastāvdaļa, kurā var izdarīt grozījumus tikai tad, ja puses par to skaidri vienojušās.

9. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka patērētājam ir sniegta šajos noteikumos norādītā informācija.

10. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis šo noteikumu 5.6. vai 5.11. apakšpunktā norādīto informāciju par papildu maksājumiem vai preces atpakaļ atdošanas izmaksām, tad patērētājam nav pienākuma maksāt šādus maksājumus vai segt šādas izmaksas.

11. Šo noteikumu 5. punktā norādīto informāciju pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs sniedz vienkāršā un saprotamā valodā un veidā, kas atbilst izmantotajam distances saziņas līdzeklim. Ja minēto informāciju sniedz pastāvīgā informācijas nesējā, tai ir jābūt salasāmai.

12. Ja distances līguma slēgšanai izmanto elektroniskos līdzekļus un patērētājam ir pienākums veikt samaksu, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 5.1., 5.5., 5.6., 5.7., 5.17. un 5.18. apakšpunktā norādīto informāciju sniedz skaidri un nepārprotami, tieši pirms patērētājs veic pasūtījumu.

13. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka patērētājs, veicot pasūtījumu, sniedz skaidru apliecinājumu tam, ka pasūtījums ietver pienākumu veikt samaksu. Ja, veicot pasūtījumu, patērētājam ir jānospiež poga vai jāveic cita līdzīga darbība, to apzīmē viegli saprotamā veidā ar vārdiem "pasūtījums ar pienākumu maksāt" vai izmantojot citu līdzīga veida nepārprotamu norādi par patērētāja pienākumu veikt samaksu. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs neievēro šajā punktā noteikto, līgums vai pasūtījums nav saistošs patērētājam.

14. Ja līgums tiek noslēgts, izmantojot tīmekļa vietni, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā pasūtījuma veikšanas sākumā tīmekļa vietnē skaidri un saprotami norāda informāciju par piegādes ierobežojumiem un maksāšanas līdzekļiem.

15. Ja līguma noslēgšanai izmantotajam distances saziņas līdzeklim ir vietas vai laika ierobežojumi informācijas norādīšanai, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pirms līguma noslēgšanas distances saziņas līdzeklī sniedz šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.5., 5.6., 5.7., 5.10. un 5.17. apakšpunktā norādīto informāciju. Pārējo šo noteikumu  5. punktā norādīto informāciju pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs sniedz saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu.

16. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs distances līguma noslēgšanai izmanto tālruni, viņš papildus šo noteikumu 15. punktā minētajiem nosacīju­miem sarunas sākumā informē patērētāju par savu identitāti vai par tās personas identitāti, kuras uzdevumā viņš zvana, kā arī par zvana komerciālo nolūku.

17. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā preces piegādes brīdī vai pirms tiek uzsākta pakalpojuma sniegšana, pastāvīgā informācijas nesējā sniedz patērētājam apstiprinājumu par līguma noslēgšanu, kurā norāda šādu informāciju:

17.1. šo noteikumu 5. punktā norādīto informāciju, izņemot gadījumu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto informāciju jau ir sniedzis patērētājam pastāvīgā informācijas nesējā pirms distances līguma noslēgšanas;

17.2. ja attiecināms, apstiprinājumu patērētāja skaidrai iepriekš izteiktai piekrišanai un apliecinājumu saskaņā ar šo noteikumu 22.13. apakšpunktu.

 

18. Ja patērētājs ir informējis pakalpojuma sniedzēju par vēlēšanos saņemt pakalpojumu šo noteikumu 19. punktā minētā atteikuma tiesību termiņa izmantošanas laikā, pakalpojuma sniedzējs pieprasa patērētājam iesniegt skaidru pieprasījumu.