Garantijas serviss

Capital nodrošina garantijas servisu visai Capital pārdotajai produkcijai garantijas laikā. Preces, kuru remontam Capital serviss nav autorizēts, tiek nogādātas atbilstošā ražotāja autorizētā servisa centrā.
 
Capital servisa centrs veic garantijas servisa darbus datoriem Capital NEO, Dell datortehnikai, Lenovo datortehnikai (Think sērijai), Apple, Beats datortehnikai un aksesuāriem.
 
Kvalitatīvu un ātru garantijas servisu nodrošina  servisa pakalpojumu uzskaites un vadības sistēma, servisa inženieru darba profesionāla vadība. Regulāri tiek veikta defektu analīze un defektīvo sastāvdaļu apzināšana un aizvietošana. Ir radītas komponentu rezerves, servisa darbu veikšanai.
Garantijas servisa darbiem – visaugstākā prioritāte.
Iesniedzot preces garantijas servisam ir nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments.
 
 • Nododot Preci remontā un parakstot servisa talonu, Klients un Capital vienojas par šādiem remonta izpildes noteikumiem: 
 • Nododot preci garantijas remontam, Klients Precei klāt pievieno pārdevēja izsniegtu garantijas apliecinājumu.
 • Lai paātrinātu remonta darbu veikšanu, vēlams kopā ar izstrādājumu servisā iesniegt instalācijas diskus un papildaprīkojumu (barošanas bloki, speciālie kabeļi u.c.).
 • Precēm, kurām Latvijā ir ražotāja autorizēts servisa centrs, Capital pats neveic garantijas remontu, bet nogādā bojāto Preci autorizētajā servisa centrā.
 • Bezmaksas garantijas remonts attiecas tikai uz iekārtu aparatūras daļu (ne uz programmatūras bojājumiem).
 • Datorprogrammu bojājumu novēršana var tikt veikta, ja nododot iekārtu remontā ir iesniegti visi nepieciešamie instalāciju diski un licenču numuri. Šie darbi tiek veikti par maksu. Tas attiecas arī uz datorvīrusu „tīrīšanu” un to radīto seku likvidēšanu.
 • Capital Servisa centrs neatbild par iespējamo klienta datu zaudējumu, remonta darbu veikšanas laikā.
 • Nomainītai precei saglabājas iepriekšējās iekārtas garantijas laiks.
Ja garantijas remontam nodotām iekārtām nevar konstatēt klienta norādīto bojājumu, vai tiek atcelta garantija (piemēram, precei izdarīts mehānisks bojājums), Capital Servisa centrs patur tiesības pieprasīt no Klienta kompensāciju par veikto diagnostiku, atbilstoši servisa darbu izcenojumam. 
Nododot preci remontā, pārliecinieties par problēmas apraksta atbilstību, nepieciešamības gadījumā aizpildiet veidlapu „Defekta apraksts”.
 
Ja garantijas remontam nodotām iekārtām nav veikta savlaicīga profilaktiskā apkope (pieputējuši dzesēšanas ventilatori, kukaiņi, vai to radītie atkritumi u.c.), Capital Servisa centrs patur tiesības šo apkopi veikt un pieprasīt kompensāciju atbilstoši servisa darbu izcenojumam.
 
Ja patērētājam – fiziskai personai preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Nododot preci servisā, nepieciešams pievienot pirkumu apliecinošu dokumentu. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.
 
Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām.
 
Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas!
 
Garantijas remonts netiek veikts šādos gadījumos: 
 • ja precei ir beidzies garantijas termiņš,
 • ja uz preces korpusa, savienošanas kabeļiem, konektoriem redzamas mehānisko bojājumu vai šķidrumu iekļūšanas pēdas,
 • ja prece tikusi lietota, neievērojot tās lietošanas noteikumus, apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi,
 • ja prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas ražotāja neautorizētā servisa centrā.
 • ja prece tikusi lietota ar „trešās firmas” komplektējošiem elementiem, drukas iekārtās lietotas uzpildītas tonera kasetes vai tintes galviņas, un tas izraisījis iekārtas bojājumu vai piesārņojumu, 
 • ja prece lietota izmantojot neatbilstošus izejmateriālus, piem. lāzerdrukā izmantotas apdrukātas veidlapas ar apdrukas krāsas kušanas temperatūru zem 205°C.
Garantijas remontā drukas iekārtas tiek pieņemtas tikai ar ražotāja oriģinālajiem toneriem vai tintes kasetēm.
 
Prece, kurai novērsts bojājums, tiek uzglabāta Capital Servisa centrā divus mēnešus pēc klienta informēšanas par darbu pabeigšanu. Līgumsods par nesavlaicīgu preces izņemšanu ir 2EUR (bez PVN) par katru papildus glabāšanas darba dienu. Gadījumā, ja klients neizņem saremontēto preci sešu mēnešu laikā pēc klienta informēšanas par darbu pabeigšanu, prece pāriet Capital īpašumā. 
 
Remontā nodotā tehnika tiek izsniegta, uzrādot „Servisa talonu”.
 
Apmaksu par maksas pakalpojumiem, atbilstoši servisa darbu izcenojumam, var veikt skaidrā naudā, saņemot tehniku, vai veicot priekšapmaksu ar bankas pārvedumu un uzrādot maksājuma uzdevumu.
 
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19.1.panta pirmo daļu, AS “Capital” informē patērētājus par strīdu risinātāju: “Patērētāju strīdu risināšanas komisija”.